laatste wijziging: 12 januari 2008
contact:

Genealogie, mijn wortels in de geschiedenis

Genealogy, my roots in history

Op deze pagina's publiceer ik de resultaten van mijn genealogisch onderzoek. Het onderzoek betreft voornamelijk de voorouders van mijn kinderen Marc en Lisanne.

Een overzicht van de eerste generaties is te vinden op deze pagina's: van der Linden voor mijn eigen voorouders, en Verheij voor die van hun moeder Mariëtte. De volledige gedcom-database met meer dan 31.000 personen is op twee verschillende manieren te benaderen:

Portretten van voorouders zijn te vinden op deze pagina voor Van der Linden en Verheij.

En natuurlijk houd ik me aanbevolen voor alle vragen, aanvullingen etc.

Credits
Bij de aanvang van mijn onderzoek in 2002 kon ik dankbaar gebruik maken van informatie die al verzameld was door wijlen mijn oudoom Matthé Zurlohe, mijn oom Henk van der Linden en Leo Verheij.

Aansluiting op onderzoek van enige andere genealogen is te vinden op deze pagina: Genealogen. In publikaties van deze genealogen komen mijn voorouders voor. Voor zover bekend is een link naar hun website vermeld, alsmede de oudste gezamenlijke voorouder.

On these pages I am publishing the results of my genealogical research, the ascendants of my two kids, Marc and Lisanne.

Ascendants can be found on this page: Van der Linden, and on this page: Verheij. The complete gedcom file can be disclosed on two different ways:

Portraits can be found on this page: Van der Linden.

Feel free to send me questions, remarks etc.

Credits
Back in 2002 I started this research with information collected by my late great-uncle Matthé Zurlohe, as well as material from my uncle Henk van der Linden and Leo Verheij.

Ancestors who also do appear in genealogies of others can be found on this page: Genealogen. The oldest common ancestor is mentioned, with a link to my fellow genealogist.

 

Onderzoek
Veel van mijn voorouders zijn al eeuwen lang woonachtig in dit gebied: Zuid-Holland.

 

Research
For many centuries my ancestors lived in this province: Zuid-Holland (Southern Holland).

 

Bron / Source:
Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870
Ed. Hugo Suringar, Leeuwarden
www.atlas1868.nl

 

Een overzicht van archieven waarin ik onderzoek verricht, of nog wil verrichten, bevindt zich hier: mijn archieven.

Naast onderzoek naar voorouders richt mijn aandacht zich ook op de gezinnen waarin mijn voorouders opgroeiden. Verdere kinderen en kleinkinderen worden zo mogelijk opgespoord. Zie voor de mij inmiddels bekende gegevens hier: Voorouders in kaart of GeneaNet.

Een verdere verdieping richt zich op een aantal onderwerpen die ik mij in 2002 voornam om verder te onderzoeken:

 • Neuenkircher Aussiedlung - het uitzwermen, generaties lang, van Duitsers naar het Westen van Nederland. Met name vanuit Neuenkirchen zijn veel van mijn voorouders naar Holland getrokken: Zurlohe, Keuss, Kauling. Handel, vooral in linnen, was een belangrijke drijfveer. Andere Duitse voorouders o.a. Loog, Ox, Fortmann, Jurgens, Tamm, Sehlking.
 • Een Zwitser in Nederlandse krijgsdienst: Joseph Steinger (±1799- <1860) was een Zwitserse soldaat in het Staatse leger, 1e bataljon 32e regiment, gelegerd in Gouda. Hij overleed in Nederlands Indië. Blijkens de aangifte van zijn dochter (1829) is hij niet steeds soldaat geweest, maar heeft ook in de Goudse pijpindustrie gewerkt. Zijn herkomst en levensloop hebben mijn interesse. Zie ook de verkenningen in mijn GeneaBlog: Baron = Büron en Zwitserse Regimenten.
 • Elsje IJsselstein (1794-1847) - wat was haar levensloop? Zij kreeg twee buitenechtelijke kinderen, waarvan de tweede erkend is door de vader, Joseph Steinger, waarmee zij ook heeft samengewoond. Haar ouders waren Yzak IJsselstein (±1770-±1810) en Neeltje van Schenderen (±1774-1829). In 1829 woont Elsje in huis bij de tweede man van Neeltje van Schenderen, Gerrit Kane. Deze Gerrit is ook mede-aangever bij de geboorte van Elsjes dochter Catharina Steinger. Elsje stierf in Katwijk a/d Rijn. Wat bracht haar daar? Vermoedelijk was zij de armoe in Gouda ontvlucht, zeker na het vertrek van haar partner Joseph. Trouwen met buitenlandse soldaten was vaak onmogelijk door de strenge eisen.
 • Cornelia Vosseveld (±1813-1840) - Cornelia was blijkens verschillende aktes afkomstig uit Brielle en werd vermoord in een crime passionelle te Utrecht, 24-08-1840. Haar ouders zijn in de aktes niet vermeld. Eerst dacht ik dat het wellicht Abraham Vosseveld (±1764-1814) en Adriana Wesselaar (±1773->1815) zouden kunnen zijn, afkomstig uit Nieuw Helvoet, bij Hellevoetsluis. Zij hebben wellicht ook op Goederede gewoond. Er is in Brielle geen verdere informatie gevonden. Door een mailtje in 2007 ontdekte ik dat Cornelia in 1812 in Brielle is geboren. Moeder is Cornelia Wuijster. Verder informatie over de vader en de afkomst van Cornelia Wuijster zijn nog niet bekend. Wellicht was het buitenechtelijk, of was de vader afwezig als militair of zeeman.
  Cornelia kreeg in 1834 een zoon (Johannes Wilhelmus Vossevelde) van een onbekende vader, in het hospitaal in 's-Gravenhage. Wat was haar levensloop? Wat bracht haar in Den Haag? Zowel zijzelf als haar zoon Johannes hebben vermoedelijk een rusteloos leven geleid.
 • Wat is de oorsprong van van der Linden? Mijn tak leefde vanaf 1755 in Vlaardingen, en leefde van de scheepvaart. Velen waren visser. Op welke schepen voeren zij? Een aantal voorouders komt om bij scheepsrampen. Welke schepen betrof dit?
  De oudst gevonden voorouder in deze tak is Peter Maessen, die leefde in de buurt van Eindhoven, rond Nuenen en omgeving. Wat bracht zijn nazaten naar Vlaardingen?
 • Rondom Kethel, bij Schiedam, ligt de oorsprong van vele van mijn voorouders. De geschiedenis van dit gebied, dat ik bovendien redelijk goed uit mijn jeugd ken, heeft mijn bijzondere interesse. Het betreft o.a. de families de Vette, Lansbergen, van Schie. Sommige voorouderlijke boerderijen zijn daar wellicht nog te vinden. Zie voor Kethel en de Vette o.a. de website van Yvonne Roeling.
 • De geschiedenis van het Westland, met zijn veenontginningen, en de oude woonkernen Vlaardingen en Maasland, vormen de bakermat van vele van mijn voorouders. Voor meer informatie, zie de website van de Studiegroep Genealogie "Westland". De geschiedenis van de veenontginningen gaat terug tot minstens de 13e eeuw. Ongetwijfeld zijn er ook voorouders van mij bij geweest. Wat zou het fantastisch zijn om ooit zover in het verleden te kunnen terugzoeken.
 • Foto's, landkaarten, handtekeningen en alle overige soorten documenten die betrekking hebben op personen in mijn genealogie.

Veel onderwerpen werk ik uit in blog-formaat. Zie daarvoor mijn GeneaBlog.

Heeft u over een van deze onderwerpen informatie? Schroom niet contact met mij op te nemen: !

An overview of the archives I visit, or soon will visit, can be found here: my archives.

Beside research into my ancestors, I am also trying to reconstruct there families. Their children and grand-children I uncovered up till now can be found here: Voorouders in kaart or GeneaNet.

Further research is focusing on some topics I chose back in 2002:

 • Neuenkircher Aussiedlung - emigration, generation after generation, from Germans to the West of the Netherlands. My interest is focussing on Neuenkirchen, from which many ancestors went to Holland: Zurlohe, Keuss, Kauling. Trade, esp. linen, was the main purpose. Other German ancestors are e.g. Loog, Ox, Fortmann, Jurgens, Tamm, Sehlking.
 • A Swiss in Dutch military service: Joseph Steinger (±1799- <1860) was a Swiss soldier in the Dutch post Napoleon army, 1st batallion 32rd regiment, encamped in Gouda. He died in Dutch East India. According to the birth registration of his daughter (1829), he has also been at work in the Gouda pipe industry. I am very much interested in his whereabouts. Entries in my GeneaBlog (only available in Dutch) can be found here: Baron = Büron and Zwitserse Regimenten
 • Elsje IJsselstein (1794-1847) - what was her life? She gave birth to two children out of wedlock, of which the 2nd was acknowledged for by Joseph Steinger, with whom she also lived together. Her parents are Yzak IJsselstein (±1770-±1810) and Neeltje van Schenderen (±1774-1829). In 1829 Elsje is living in the house of her stephfather Gerrit Kane, 2nd husband of her mother, Neeltje van Schenderen. This Gerrit Kane was also witness in the birth certificate of Elsje's daughter Catharina Steinger. Elsje died in Katwijk a/d Rijn. What did her bring to this town? She most certainly did fled poverty in Gouda. Marrying her partner, Joseph, must have been too difficult due to very tight procedures.
 • Cornelia Vosseveld (±1813-1840) - Cornelia was according to several certificates, born in Brielle and wasmurdered in a crime passionelle in Utrecht, 24-08-1840. Originally I assumed her parents to be Abraham Vosseveld (±1764-1814) en Adriana Wesselaar (±1773->1815), from Nieuw Helvoet, near Hellevoetsluis. They probably also have lived in Goederede. In Brielle no further information could be found. In 2007 a mail pointed me to her birth certificate in 1812. Her mother was Cornelia Wuijster. Further information on both father and mother are still missing. Perhaps her father was a soldier or a sailor.
  She gave birth to a son in 1834 (Johannes Wilhelmus Vossevelde) from an unknown father, in a hospital in The Hague. What was her life like? Why did she show up in The Hague? Both she and her son seem to have led a rather restless life.
 • What are the roots of the van der Linden family? My branch lived from 1755 on in Vlaardingen, sailing on fishing vessels. On which ships were they sailing? Some ancestors died when their ships were lost. Which ships were these?
  The oldest ancestor known in this branch is Peter Maessen, who lived in Brabant near Eindhoven, around Nuenen. Why dit some of his offspring went to Vlaardingen?
 • Around Kethel, near Schiedam, are many roots of my ancestors. I am interested in the history of this land, which I know pretty well from my boyhood. It concerns families like de Vette, Lansbergen, van Schie. Some ancestorial farm houses can perhaps still be found there. See for Kethel and de Vette e.g. the website of Yvonne Roeling (in Dutch).
 • The history of the Westland, the cultivation of the peat-lands, with its old towns of Vlaardingen and Maasland, is the environtment for many of my ancestors. For more information, see the website of the Studygroup Genealogy "Westland" (in Dutch). The history of the peat-lands goes back to the 13th century. No doubt, there were ancestors of mine amongst those early settlers. It would be great to know more about them.
 • Pictures, maps, autographs and all kind of documents concerning my ancestors.

Many topics I deal with in blog format. You find them in my GeneaBlog. You might try Babel Fish translation by AltaVista to view them in your preferred language.

Do you have information on one of these subjects? Don't hesitate to contact me: !